กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

งานวัดผลประเมินผล งานทะเบียน

งานสารสนเทศ งานแนะแนว

งานรับนักเรียน งานตารางเรียนตารางสอน