รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในภาพรวม

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
ประจำปี 2564


ผู้ตอบแบบประเมิน เป็นผู้รับบริการ จำนวน47คน แบบประเมินที่ใช้ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวมของโรงเรียน
สรุปผลดังตาราง

ระดับความพึงพอใจ จำนวน(คน) ร้อยละ

มากที่สุด 34 72.34

มาก 13 27.66

ปานกลาง - -

น้อย - -

น้อยที่สุด - -

รวม 47 100

.....................................................................................

จากข้อมูลพบว่า
ผู้รับบริการมีรับความพึงพอใจเรียงลำดับ ดังนี้


ลำดับที่ 1 พึงพอใจระดับมากที่สุด
จำนวน 34 คน ร้อยละ
72.34
ลำดับที่ 2 พึงพอใจระดับปานกลาง
จำนวน
13 คน ร้อยละ 27.66
และไม่มีผู้พึงพอใจในระดับปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด