สถิติการให้บริการประจำปี

กลุ่มบริหารงบประมาณ

สถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์.pdf

กลุ่มบริหารงานบุคคล

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มบริหาร.pdf

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

สถิติการให้บริการกลุ่มบริหารกิจการนักเร.pdf

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ข้อ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (วิชาการ).pdf

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ข้อ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 65.pdf