โรงเรียนธรรมบวรวิทยา

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ธรรมบวรวิทยา

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thambowon Wittaya

ชื่อย่อ : ธ.บ.ว. / T.B.W.

สีประจำโรงเรียน : เทา - ชมพู

สีเทา หมายถึง มันสมอง ความรู้ ความสามารถ

สีชมพู หมายถึง ความร่าเริง สดใส

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นสัตตบรรณ

ปรัชญาของโรงเรียน : มตฺตา ธีโร วิปุลํ สุขํ

นักปราชญ์ผู้มองการณ์ไกล ย่อมมองเห็นประโยชน์สุขส่วนรวม มากกว่าประโยชน์สุขส่วนตัว

ที่ตั้ง : 244 หมู่ 6 คำบิด ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ สกลนคร 47150

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1047540647

รหัส Smis 8 หลัก : 47022013

รหัส Obec 6 หลัก : 540647

โทรศัพท์ : 042774113

โทรสาร : 042774114

ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 19 มีนาคม 2524

อีเมล์ : thambowon62@gmail.com

เว็บไซต์ : http://tbw.thai.ac/

Facebook : โรงเรียนธรรมบวรวิทยา

กลุ่มโรงเรียน : สหวิทยาเขตลุ่มน้ำอูน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : คำบ่อ

ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ: 90 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กม.

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล สืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วยนวัตกรรมนำสู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล เสริมสร้างทักษะบุคคลในยุค Digital


พันธกิจ (Mission)

1. การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะจำเป็นตามหลักสูตร

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ

5. บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ

7. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพอนามัยที่ดี

8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น


เป้าประสงค์ (Goal)

1. โรงเรียนมีกระบวนการการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

2. โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะจำเป็นตามหลักสูตร

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพ

5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

7. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพอนามัยที่ดี

8. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น


กลยุทธ์ (Strategic)

1. พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ

2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการการจัดการเรียนรู้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

3. มีสุขภาพอนามัยที่ดี และทักษะการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. พัฒนาเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณำาพ

5. พัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสำนึกรักศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง