คณะผู้บริหารโรงเรียนธรรมบวรวิทยา

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา