ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2524 ที่บ้านคำบิด ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในเนื้อที่ 52 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา โดยความคิดริเริ่มของคณะกรรมการสภาตำบลคำบ่อ และความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในตำบลคำบ่อ ตำบลค้อเขียว และตำบลหนองลาด

ด้านการก่อสร้างอาคาร ได้รับบริจาคที่ดินเพื่อปลูกสร้าง โดยแบ่งจากที่ดินของโรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง ส่วนอาคารเรียน ทางสภาตำบลคำบ่อเป็นผู้ดำเนินการปลูกสร้างให้เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 3 ห้องเรียน


ปีการศึกษา 2524

เป็นปีการศึกษาแรก มีนักเรียน ม. 1 จำนวน 129 คน จัดเป็น 3 ห้องเรียน มีครู 7 คน โดยมีนายคำนึง อัคนิจ เป็นครูใหญ่ และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเพิ่มเติมอีก 1 หลัง แบบ 3 ห้องเรียน และบ้านพักครู 1 หลัง


ปีการศึกษา 2525

มีจำนวนนักเรียน 258 คน มีครู 14 คน ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 208 จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง ห้องน้ำ- ห้องส้วม 1 หลัง


ปีการศึกษา 2526

มีจำนวนนักเรียน 371 คน จัดชั้นเรียนเป็น 4-4-3 มีครู 24 คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง และต่อเติมระบบไฟฟ้า ระบบประปา


ปีการศึกษา 2527

มีจำนวนนักเรียน 370 คน แผนชั้นเรียนจัดเป็น 4-3-3 ครู 23 คน มีนายทองจันทร์ พิลาวรรณ าดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่


ปีการศึกษา 2528

มีจำนวนนักเรียน 313 คน จัดแผนชั้นเรียนเป็น 2-3-3 มีครู 22 คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง

ปีการศึกษา 2529

มีจำนวนนักเรียน 288 จัดแผนชั้นเรียนเป็น 3-2-3 มีครู 21 คน โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช. 2 รุ่น 4) ซึ่งนอกจากมีหน้าที่ปฏิบัติการเรียนการสอนแล้ว ยังจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน ให้บริการชุมชน ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ cs 213อาคารฝึกงานอุตสาหกรรม-คหกรรม 1 หลัง อาคารฝึกงานเกษตรกรรม 1 หลัง งบประมาณต่อเติมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา สระน้ำสำหรับการเกษตร 1 หน่วย

ปีการศึกษา 2530

เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ค.อมต.สศ.) นักเรียนได้รับการยกเว้นเงินบำรุงการศึกษา มีจำนวนนักเรียน 325 คนจัดแผนชั้นเรียนเป็น 4 – 3 – 2 มีครู 23 คน


ปีการศึกษา 2531

มีจำนวนนักเรียน 394 คน มีครูจำนวน 23 คน จัดแผนชั้นเรียนเป็น 4 – 4 – 3


ปีการศึกษา 2532

มีจำนวนนักเรียน 459 คน ครู 25 คน จัดแผนชั้นเรียนเป็น 4 – 4 – 4 ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน 1 หลัง ขนาด 6 ที่


ปีการศึกษา 2533

มีจำนวนนักเรียน 507 คน ครู 25 คน จัดแผนชั้นเรียนเป็น 4 – 4 – 4


ปีการศึกษา 2534

มีจำนวนนักเรียน 490 คน ครู 26 คน จัดแผนชั้นเรียนเป็น 4 – 4 – 4


ปีการศึกษา 2535

มีจำนวนนักเรียน 459 คน ครู 27 คน จัดแผนชั้นเรียนเป็น 5 – 4 – 4


ปีการศึกษา 2536

เป็นปีการศึกษาแรกที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 ได้ 50 คน จัดเป็น 1 ห้องเรียน แผนชั้นเรียน ม.ต้น เป็น 5 – 5 - 3 และระดับชั้น ม. ปลาย เป็น 1 – 0 – 0 นายปริญญา อินทรวิศิษฏ์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปีการศึกษา 2537

ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108 ล จำนวน 1 หลัง หอประชุมโรงอาหารแบบ 100 / 27 จำนวน 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม แบบ 6 ที่ 1 หลัง และเข้าโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแลสังคม (รพชส.) งบประมาณจัดสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตร และได้รับยกระดับลื่อน ฐานะเป็น โรงเรียนระดับผู้อำนวยการ มีจำนวนนักเรียน 720 คน ครู 29 คน แผนการจัดชั้นเรียนเป็น 6 – 5 – 5 และ 2 – 1 - 0


ปีการศึกษา 2538

มีนักเรียนจำนวน 879 จัดแผนชั้นเรียน ม. เป็น 6 – 6 – 5 ม.ปลาย 3 – 2 – 2 มีครู 31 คน ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างหอประชุม โรงพลศึกษา 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน ขนาด 6 ที่ 1 หลัง


ปีการศึกษา 2539

มีจำนวนนักเรียน 1,039 คน จัดแผนชั้นเรียน ม.ต้นเป็น 6 – 6 – 5 และ ม.ปลายเป็น 4 – 3 – 2 มีครู 34 คน ได้รับการจัดสรรงบประมาณหอถังประปา 1 หน่วย


ปีการศึกษา 2540

นายประมวล อินทรศรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จัดแผนชั้นเรียนเป็น 6 – 6 – 6 / 4 – 3 – 3 มีครู 35 คน นักการภารโรง 3 คน

ปีการศึกษา 2541

มีจำนวนนักเรียน 1,012 คน จัดชั้นเรียน ม.ต้นเป็น 4 – 6 – 6 ม.ปลาย 4 – 4 – 3 มีครูจำนวน 36 คน นักการภารโรง 2 คน ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดสร้างถนนคอนกรีตรอบอาคารเรียน 1 ความยาว 200 เมตร


ปีการศึกษา 2542

นายชัชวาลย์ ป้อมไชยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ นักเรียนมีจำนวน 842 คน จัดแผนชั้นเรียนเป็น 3 – 4 – 5 / 4 – 4 – 4 มีครู 33 คน นักการภารโรง 2 คน

ปีการศึกษา 2543

มีจำนวนนักเรียน 836 คน จัดชั้นเรียน ม.ต้น เป็น 4 – 3 – 4 ม.ปลาย 5 – 4 – 4 มีครูจำนวน 33 คน นักการภารโรง 2 คน ได้รับงบประมาณจัดทำถนนคอนกรีต 200 เมตร ช่วงจากหน้าประตูทางเข้า – ออกโรงเรียนเชื่อมต่อกับถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน 3


ปีการศึกษา 2544

มีจำนวนนักเรียน 821 คน จัดชั้นเรียน ม.ต้น เป็น 5 – 4 – 3 ม. ปลาย 3 – 4 – 4 มีครู จำนวน 33 คน นักการภารโรง จำนวน 2 คน ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำห้องส้วม 6 ที่ 1 หลัง และอาคารกึ่งถาวร 1 หลัง

ปีการศึกษา 2545

มีจำนวนนักเรียน 816 คน จัดชั้นเรียน ม.ต้น เป็น 4 – 5 – 4 ม. ปลาย 2– 2 – 4 มีครู จำนวน 34 คน นักการภารโรง จำนวน 2 คน

ปีการศึกษา 2546

มีจำนวนนักเรียน 822 คน จัดชั้นเรียน ม.ต้น เป็น 5 – 5 – 4 ม. ปลาย 2– 2 – 2 มีครู จำนวน 35 คน นักการภารโรง จำนวน 2 คน

ปีการศึกษา 2547

นายสถาพร โชว์สูงเนิน มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ มีจำนวนนักเรียน 822 คน จัดชั้นเรียน ม.ต้น เป็น 5 – 5 – 4 ม. ปลาย 2– 2 – 2 มีครู จำนวน 34 คน นักการภารโรง จำนวน 2 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 คน และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 คน

ปีการศึกษา 2548

นายสถาพร โชว์สูงเนิน มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ มีจำนวนนักเรียน 822 คน จัดชั้นเรียน ม.ต้น เป็น 5 – 5 – 4 ม. ปลาย 2– 2 – 2 มีครู จำนวน 33 คน นักการภารโรง จำนวน 2 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 คน และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 คน


ปีการศึกษา 2554

นายสถาพร โชว์สูเนิน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ มีจำนวนนักเรียน 961 คน จัดการเรียนการสอน ม.ต้นเป็น 5-5-5 ม.ปลายเป็น 3-3-3 มีครู 47 คน


ปีการศึกษา 2554-2559

นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ มีจำนวนนักเรียน 570-850 คน จัดการเรียนการสอน ม.ต้นเป็น 5-5-5 ม.ปลายเป็น 3-3-3 มีครู 47 คน ครูจีน 1 คน


ปีการศึกษา 2559

นายไพบูลย์ พจนา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ มีจำนวนนักเรียน 570 คน จัดการเรียนการสอน ม.ต้นเป็น 3-4-5 ม.ปลายเป็น 3-3-3 มีครู 44 คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 4 คน ครูจีน 1 คน


ปีการศึกษา 2560 นายไพบูลย์ พจนา ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียน 524 คน จัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 4-3-4 มัธยมศึกษาตอนปลาย 2-2-2 บุคลากร 44 คน


ปีการศึกษา 2561 นายสุบรรณ นาสพัส ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียน 608 คน จัดการเรียนการสอน ระดับมอต้น 5-4-3 ระดับมปลาย 2-2-2 จำนวนบุคลากร 44 คน


ปีการศึกษา 2562 นายสุบรรณ นาสพัส ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียน 712 คน จัดการเรียนการสอน ระดับมต้น 4-5-4 ระดับมปลาย 2-2-2 จำนวนบุคลากร 45 คน


ปีการศึกษา 2563 นายสุบรรณ นาสพัส ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียน 747 คน จัดการเรียนการสอน ระดับมต้น 4-4-5 ระดับมปลาย 3-2-2 จำนวนบุคลากร 48 คน รองผู้อำนวยการ 2 คน


ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2564 นายอังกูร บุญรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ปรับขนาดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียน 775 คน จัดการเรียนการสอน ระดับมต้น 4-4-4 ระดับมปลาย 5-3-2 จำนวนบุคลากร 48 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2 คน