เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

1) นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล มีทักษะชีวิตที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน
และในอนาคต

2) นักเรียนทุกคน มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี ที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเอง
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีนวัตกรรมส่งเสริมในการ
จัดการเรียนการสอน

4) สถานศึกษามีระบบและกระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
5) สถานศึกษามีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องและส่งเสริมต่อการจัดการเรียนการสอน
6) สถานศึกษามีการพัฒนา สืบสานและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง