เข้าค่ายเดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดยผู้อำนวยการอังกูร บุญรักษา นายพูนทวี ผิวบุญเรือง และนางหทัย พจนา รองผู้อำนวยการ ครูและนักเรียนโรงเรียนธรรมบวรวิทยา ได้ดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2564 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด


ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางนุชนภา ศรีสมสู

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน : นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์