มอบเกียรติบัตร การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยฯ

โรงเรียนธรรมบวรวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วม การประกวดสวดมนตหมูู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ประจําปี ๒๕๖๕ ชิงถ้วยรางวัลประทานจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ดิถีมาฆบูชา

ผลการแข่งขัน 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน