ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อื่น ๆ

1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (โทรศัพท์)

นายอังกูร บุญรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์ 086-1173953

นายพูนทวี ผิวบุญเรือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์ 091-0650537

นางหทัย พจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์ 093-5680808

นางนุชนภา ศรีสมสู รักษาการรองผู้อำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9447279

นางอรุณรัศ กัลยาไสย รักษาการรองผู้อำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 088-3382848

2. Facebook : โรงเรียนธรรมบวรวิทยา

3. ทางไปรษณีย์

ที่อยู่ 244 หมู่ที่ 6 บ้านคำบิด ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150

๔. กรณีไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลผู้แสดงความคิดเห็น
ให้ติดต่อ นายอังกูร บุญรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
- หมายเลขโทรศัพท์ 086-1173953
- อีเมล์
N-sweet47@windowslive.com

ช่องทางร้องเรียน