แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565

แผนการจัดซื้อ หรือแผนการจัดจ้าง111.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2565

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

O 24 รายงานจัดซื้อ 64.pdf