แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ.pdf

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

O19 รายงานกำกับติดตามใช้เงิน.pdf

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2564

O20 รายงานใช้จ่ายงบประจำปี.pdf