การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ปีงบประมาณ 2565

ประกาศโรงเรียนธรรมบวรวิทยา.pdf

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ 2565

O26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยาก.pdf

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปีงบประมาณ 2565

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

027หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร.pdf

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

027เกณฑ์การสรรหาและพัฒนาทรัพยากร.pdf

การพัฒนาบุคลากร

027หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร.pdf

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

027หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคค.pdf

การให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

027หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวั.pdf

ายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปีงบประมาณ 2564

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เอา.pdf