กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 60

O6รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.PDF

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

2 พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.pdf

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

2-0 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไข.pdf

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

2-2 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 แก้ไข.PDF

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

2-3 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 แก้ไข.PDF

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546

6 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิกา.pdf

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

3-1 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 แก้ไข.PDF

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

3-2 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562.PDF

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ.pdf

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

4-1 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551.PDF

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

4-2 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553.PDF

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

4-3 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562.PDF

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545.pdf

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.pdf

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม

6-0 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 >>>CLICK<<<

ระเบียบการลา >>>CLICK<<<