มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565

  • การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงาน

O 42_1 วิเคราะห์ผลประเมิน.pdf
  • มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
    ปีงบประมาณ 2565

O 42_2 มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสโรงเรียนธรรมบวรวิทยา.pdf

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ปี 2565

O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf