การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565

O36รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 65.pdf

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่งการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O37 ดำเนินรความเสี่ยง 65.pdf