แผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2565

O39 แผนป้องกันฯทุจริต ปีงบฯ2565.pdf

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

O40 รายงานก้าวหน้า.pdf

รายงานผลการดำนเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี 2564

O41 รายงานผลต้านทุจริต.pdf